​​​

​​​​DASAR KEBUDAYAAN NEGARA​​

​Dasar Kebudayaan Negara dijadikan sebagai panduan dalam apa jua kegiatan, matlamat dan hasrat yang menyentuh kebudayaan

ayer muleh.png

Berpandukan falsafah

MELAYU ISLA​​M BERAJA (MIB)​


4 ma​tlamat:

cube.png

Mengukuhkan semangat cinta dan taat setia rakyat kepada konsep negara 'Melayu Islam Beraja'

cube.png

Memelihara dan mengembangkan kebudayaan negara untuk dihayati sebagai amalan hidup bernegara yang praktik dan fungsional

cube.png

Melahirkan dan mengekalkan Bangsa Brunei yang berbudaya, cergas, maju dan teguh seimbang dengan pembangunan sosioekonomi negara

cube.png

Memupuk dan menngkatkan semangat perpaduan dalam usaha memperoleh ketenteraman keselamatan, kebajikan serta kebahagiaan rakyatStr​​ategi

strategy.png
Majlis Kebudayaan Negara

Pusat Budaya Negara

Infrastruktur​ Ekonomi Budaya​