​​​​​​​DASAR BELI​A NEGARA DAN STRATEGI 2020-2035​​

DBNS.png

wawasan.png

Wawasan B​​elia ​​​

Belia Berakhlak Mulia Bertaraf Dunia dan Ag​en Siaga Perubahan Dalam Semua Pembangunan Negara Secara Inklusif


takrif.png

Takrif ​​Belia

UMUR BELIA

15 tahun hingga 35 tahun


PEMIMPIN BELIA

Tidak lebih dari 45 tahun


MENTOR BELIA

Tidak dikenakan batas umur​​latarbelakang.png 

 Matlama​t dan Petunjuk Prestasi Utama

Dasar Belia Negara mempunyai 4 matlamat utama iaitu:


​BERAKHLA​​K MULIA

Belia dengan nilai-nilai luhur, keazaman, berwawasan dan menjunjung serta mengamalkan falsafah negara Melayu Islam Beraja.

BERTARA​​​F DUNIA

Belia yang mendapat pengiktirafan antarabangsa dalam pelbagai kejayaan seperti dalam bidang keugamaan, kemasyarakatan, kesukanan, kebudayaan dan kesenian, kesukarelaan, keusahawanan, teknologi, pendidikan dan alam sekitar.

AGEN SIAGA PERUB​​​AHAN MASA HADAPAN

Belia yang siaga menghadapi cabaran alaf baru, termasukglobalisasi Revolusi Industri Ke-4 dan menyumbang dalam semua pengejawantahan matlamat Wawasan Brunei 2035 dan ke hadapan.

PEMBANGUNAN NEGARA SECARA INKLUSIF

Nilai dan cara hidup yang mewujudkan peluang saksama bagi belia dan secara inklusif untuk ikut serta dalam pembangunan sebuah negara islam yang progresif melalui pengukuhan Maqasid Al Shari'ah.