Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTitah KDYMM

facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button


TITAH PERUTUSAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA

SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI

AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

SEMPENA 

SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KALI KE-38, 

BAGI TAHUN 1443H/2022M


 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Alhamdulillah Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu’ Wassalaamu ‘Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa’alaa Aalihee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

Syukur kehadhrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana mengizinkan kita dapat meraikan Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan yang ke Tiga Puluh Lapan (38) Tahun pada tahun ini.

Hari Kebangsaan adalah detik bersejarah bagi setiap negara merdeka, tidak terkecuali juga bagi negara kita, Brunei Darussalam.
 
Dengan menyambut Hari Kebangsaan, kita dapat mengenang dan menghargai nilai kemerdekaan, termasuk pengorbanan mereka yang bekerja keras untuk kemerdekaan itu.

Sayugia kemerdekaan itu, wajar dipelihara oleh sekalian rakyat dan penduduk dengan semangat patriotik yang tinggi, selaku warisan berharga yang berhak dinikmati oleh generasi demi generasi.

Selama Tiga Puluh Lapan Tahun negara merdeka, pelbagai cabaran telah kita alami. Namun alhamdulillah, jentera pembangunan tetap terus berfungsi menghasilkan perkembangan dan kemajuan didalam pelbagai bidang. Diantara pencapaian terpenting, Kerajaan Beta berupaya untuk melaksanakan Projek Perumahan Negara untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup rakyat.

Turut amat ketara juga ialah, terbinanya Jambatan Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien yang menghubungkan Daerah Brunei dan Muara dengan Daerah Temburong. Dengan terbinanya Jambatan ini, banyaklah manfa’at dapat diraih. Selain untuk kemudahan perhubungan, ia juga mengilhami kita untuk segera bergerak kehadapan menjana kemajuan. Diantaranya sekarang, Negara telah menubuhkan Autoriti Kemajuan Daerah Temburong (AKDT) untuk merancang pelbagai perancangan, termasuk memajukan bidang pertanian serta juga menjadikan Daerah ini sebagai destinasi eko pelancongan.

Sementara Rancangan Kemajuan Negara adalah merupakan projek jangka panjang secara menyeluruh, untuk menyediakan infrastruktur dan kemudahan yang boleh dinikmati oleh rakyat, termasuk pelabur-pelabur di negara ini. Ini juga menjadi keutamaan untuk dilaksanakan.

Kita menyedari bahawa usaha-usaha pemulihan ekonomi, kesan dari wabak koronavirus adalah memerlukan langkah berhati-hati, termasuk dengan melonggarkan sekatan yang dahulunya menyebabkan kegiatan perekonomian terjejas. Dan sehubungan itu telah memaksa sektor awam dan swasta untuk menerapkan budaya penggunaan Teknologi Maklumat dalam kehidupan seharian. Ini menjadikan kita perlu mempercepatkan pengukuhan Transformasi Digital bagi memastikan norma baharu dapat dilaksanakan dengan berkesan.  Perkara ini adalah selaras dengan matlamat Pelan Induk Ekonomi Digital 2025.

Semua ini, setentunya memerlukan kesepaduan dan kesepakatan dalam membuat sebarang keputusan.

Penularan wabak koronavirus benar-benar menguji kesabaran dan keupayaan negara dalam membendung wabak ini. Program Vaksinasi Kebangsaan yang dilaksanakan secara berperingkat, boleh dianggap mencapai hasil yang baik. Disamping itu, satu usaha yang baik juga, telah diungkayahkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan mengadakan rancangan “Malam Munajat” yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala melalui istighfar, membaca Yasin, bertazkirah dan lain-lain bentuk zikir, semoga dengan itu, rakyat dan negara akan mendapat perlindungan serta terselamat daripada segala bala bencana dan penyakit, khasnya wabak koronavirus.

Hanya sedikit sahaja ingin Beta sarankan, supaya diperkemas lagi cara membaca Surah Yasin. Seeloknyalah kalau ia dapat dibaca dengan suara ramai, bukan suara seorang sahaja, dan bacaan pula mustahak secara tartil, bukan terlalu cepat sehingga boleh menjejaskan kesempurnaan bacaan.

Akhirnya, Beta sukacita merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta dan petugas serta ahli-ahli Jawatankuasa yang sama-sama terlibat dalam menjayakan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke Tiga Puluh Lapan Tahun pada tahun ini.

Tidak lupa juga, Beta merakamkan ucapan terima kasih kepada semua lapisan rakyat, termasuk warga Perkhidmatan Awam, sama ada yang bertugas di dalam dan luar negara, Pasukan-Pasukan Keselamatan, para sukarelawan serta mereka yang berkhidmat di sektor swasta dengan iringan doa semoga kita dan negara akan sentiasa berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah jua, Amin.

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 


 

***


 
 
 
  
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022