Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

MAKLUM BALAS

Kongsikan komen atau aduan biskita

 

PENERBITAN

Canang dan penerbitan

 

PKBN MAMPU CORAK BELIA MODAL INSAN BERKUALITI

120320-Upacara Tamat Latihan Pengambilan Ke-9.infofoto.2jpg.jpg

TEMBURONG, Khamis, 12 Mac 2020 - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Upacara Perbarisan Tamat Latihan PKBN Pengambilan Ke-9 yang diadakan di Padang Kawad, Kem Latihan PKBN, Batu Apoi.

MANGSA BENCANA ANGIN KENCANG TERIMA BANTUAN KEWANGAN

07072020 Penyerahan bantuan kewangan.Bencana Angin (2).jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 7 Julai 2020 - Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan kepada mangsa bencana angin kencang berlangsung di Bilik Kunjungan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS).

KURSUS WEBINAR: MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENYAMPAIAN DENGAN CEPAT DAN MUDAH

060720.taklimat meningkatkan kemahiran penyampaian dengan mudah dan cepat di dewan digadong (7).jpg

Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 06 Julai 2020 – Unit Perkembangan Sumber Tenaga Manusia, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah menyelenggarakan kursus secara maya (virtual) yang dikelolakan oleh Institut Perkhidmatan Awam.

PEMBARIGAAN SKN DAERAH TEMBURONG

020720.SKN Temburong-Penerangan.3.jpg

TEMBURONG, Khamis, 2 Julai 2020 - Taklimat Pembarigaan Sistem Kebajikan Negara (SKN) mengenai tatacara penggunaan SKN khususnya kepada semua penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung, diteruskan lagi ke Daerah Temburong yang berlangsung di Dewan Kemasyarakatan, Pejabat Daerah Temburong.

PELAKSANAAN 3 FASA DE-ESCALATION BERMULA 6 JULAI 2020

010720.Sidang Media Covid-Penerangan.4.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 1 Julai 2020 - Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) memaklumkan kepada orang ramai mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kementerian berkenaan berikutan perkembangan terkini wabak COVID-19, di mana negara akan meningkatkan pelan 'de-escalation' kepada Tahap Ketiga.


Selasa, 19 Mei 2020 - Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin menyantuni salah sorang anak yatim warga KKBS  di rumah kediaman dan menyampaikan derma sumbangan sambutan Hari Raya.