Skip Ribbon Commands
Skip to main content

latest Announcement

Manage PermissionsManage Permissions
TAHNIAH DAN SETINGGI PENGHARGAAN KEPADA PUSAT SEJARAH BRUNEI (PSB) ATAS MAJLIS PELANCARAN BUKU LEGASI PAYUNG NEGARA.
07 Aug 2019

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 7 Ogos 2019

Pusat Sejarah Brunei (PSB) mengadakan Majlis Pelancaran Buku Legasi Payung Negara : Aspirasi, Cita-Cita dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Pelancaran buku disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku tetamu kehormat pada majlis yang berlangsung di pusat berkenaan.

Buku setebal 778 muka surat dan mengandungi 13 bab itu merupakan hasil nukilan Pengetua PSB, Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar.

Buku tersebut antara lain mencatatkan mengenai perkembangan pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai raja, dengan menceritakan riwayat hidup baginda sejak diputerakan, dipuspakan menjadi Sultan, seterusnya menjalankan pemerintahan dengan penuh adil laila saksama demi mencapai aspirasi, cita-cita dan hasrat baginda.

Attachments